Veel gestelde vragen

  • Home
  • Veel gestelde vragen

Algemeen

Algemene voorwaarden www.verenigingvoorbesparing.nl

1. Introductie

1.1 De website verenigingvoorbesparing.nl is bedacht en ontwikkeld door Bandaogo management B.V.

1.2 Het doel van deze website is tweeledig. Enerzijds helpt Bandaogo management B.V. consumenten overstappen bij diensten die een belangrijke uitgave vormen in het huishouden. Anderzijds wordt de consument informatie geboden en de mogelijkheid om tarieven en diensten te vergelijken uit het huishouden. De dienstverlening is nader omschreven in de dienstenwijzer op de website verenigingvoorbesparing.nl.

1.3 De websites van Bandaogo management B.V. zijn onderworpen aan de privacyverklaring en deze algemene voorwaarden. Door de websites te bezoeken, de informatie te raadplegen en/of gebruik te maken van de aangeboden mogelijkheden wordt de bezoeker verondersteld op de hoogte te zijn van en in te stemmen met, de inhoud van de privacyverklaring, disclaimer en algemene voorwaarden.

1.4 Mochten er geschillen voortkomen uit de privacyverklaring disclaimer en algemene voorwaarden, dan is het Nederlands recht van toepassing waarbij het geschil zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam

2. Disclaimer

2.1 Bandaogo management B.V. heeft de inhoud van haar websites met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van de websites en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens, te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt in het bijzonder ook voor websites van mogelijke mediapartners die aan de websites van verenigingvoorbesparing.nl  gekoppeld zijn door hyperlinks of anderszins. Bandaogo management B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het direct en/of indirect gebruik van haar websites.

2.2 Bandaogo management B.V. verschaft met haar websites slechts algemene, indicatieve informatie. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van een persoonlijk, deskundig advies.

2.3 Bandaogo management B.V. is rechthebbende van alle informatie op de websites. Bandaogo management B.V. verbiedt elke publicatie, vermenigvuldiging en/of verspreiding van de informatie op de websites zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bandaogo management B.V. vooraf.

2.4 De bezoeker kan aan de inhoud van de websites geen enkele rechten ontlenen.

3. Voorwaarden

3.1 Bandaogo management B.V. geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie op haar websites.

3.2 Bandaogo management B.V. geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van de dienstverleners en/of het door deze dienstverleners aangeboden product.

3.3 Garanties met betrekking tot het volledig technisch correct werken van de websites kunnen door Bandaogo management B.V. niet worden gegeven, aangezien zij hiertoe afhankelijk is van derde partijen die betrokken zijn bij de infrastructuur van het internet.

3.4 Hoewel Bandaogo management B.V. haar websites voldoende beoogt te beveiligen om het oneigenlijk gebruik van haar websites tegen te gaan, kan zij ter zake geen enkele garantie afgeven.

3.5 Bandaogo management B.V. sluit hierbij op voorhand iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade die voortkomt uit het direct en/of indirect gebruik van haar websites. In het bijzonder is zij niet aansprakelijk voor handelingen die door de consument of de dienstverlener zelf zijn verricht.

3.6 Voor het geval de uitsluiting op enig moment geen stand houdt, is de maximaal uit te keren schadevergoeding per incident, verdeeld over alle betrokkenen beperkttot EUR 1.500. De beperkingen in aansprakelijkheid gelden niet in het geval de klant Bandaogo management B.V. grove schuld of nalatigheid kan verwijten ten gevolge waarvan de bezoeker schade heeft geleden.

3.7 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites van Bandaogo management B.V. behoren toe aan Bandaogo management B.V. Hieronder wordt verstaan alle auteurs- en databankrechten op teksten, afbeeldingen, databestanden, foto's en overigen (stilstaand/bewegend), geluidsmateriaal, formats, software en merken (bijvoorbeeld domainnamen, handelsnamen).

3.8 Enige vorm van terbeschikkingstelling dan wel verveelvoudiging van de inhoud van de websites zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

3.9 Bandaogo management B.V. behoudt zich het recht voor om bezoekers van haar websites uit te sluiten. De desbetreffende bezoeker kan dan op geen enkele wijze meer gebruikmaken van de door Bandaogo management B.V. aangeboden diensten. Indien Bandaogo management B.V. door enig handelen van een bezoeker schade heeft geleden, zal zij deze op de desbetreffende bezoeker verhalen.

3.10 Mocht een van bovengenoemde voorwaarden individueel nietig worden verklaard, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht. Bandaogo management B.V. zal zich inspannen de nietig verklaarde voorwaarde te wijzigen in een acceptabel alternatief dat beide partijen dient.

Copyright 2020 Bandaogo management B.V. Alle rechten voorbehouden.

Uitgaven kunt u verdelen in uitgaven die moeten en uitgaven die mogen. Uitgaven die moeten zijn de vaste lasten zoals de huur, hypotheek, energie of verzekeringen. Maar ook huishoudelijke uitgaven zoals de boodschappen en kleding zijn nodig. De meeste huishoudens hebben ook veel abonnementen, zoals op tijdschriften, maaltijdboxen, muziek- en videodiensten. Dit zijn moeten-uitgaven, maar ze zijn wat flexibeler dan woonlasten; u kunt er gemakkelijker vanaf. Snel besparen op de vaste lasten, zoals uw huur of hypotheek en uw energierekening, is lastig. Maar voor de langere termijn kan het veel opleveren om ernaar te kijken.

Geld dat u overhoudt na al deze dingen betaald te hebben, kunt u besteden aan uitgaven die mogen. U beslist zelf waar u uw geld aan besteedt. Aan extraatjes voor de kinderen, sporten of een dagje uit.

Besparen: waar begint u
Besparen gaat het makkelijkst op uitgaven die mogen. Minder uitgaan, creatiever zijn met kadootjes geven, goedkoper op vakantie.

Maar ook op uitgaven die moeten kunt u besparen. Allereerst op boodschappen en kleding: voor wie zijn best doet kan dit vaak slimmer en goedkoper. Denk verder na over uw abonnementen, verzekeringen, lidmaatschappen of donateurschappen. Heeft u alles echt nodig? Tot slot kunt u proberen uw woonlasten te verlagen. Bent u bijvoorbeeld zuiniger met energie, dan kan uw maandbedrag (na een tijdje) omlaag. En ook verzekeringen kunnen misschien goedkoper.

Vergelijk uzelf
Het kan houvast geven om uw eigen begroting te vergelijken met de bedragen van andere huishoudens. Zo ziet u waar u meer en minder dan gemiddeld aan uitgeeft, dat biedt inzicht in waar bespaarruimte is.
Vereniging voor besparing doet haar uiterste best om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je echter niet tevreden? Meld ons dit dan direct via klantenservice@verenigingvoorbesparing.nl of telefonisch via 010 3070640. Wij zullen ons uiterste best doen om jouw klacht binnen 5 werkdagen te verhelpen.
Één keer per jaar is het handig om te kijken of je moet overstappen van autoverzekering, zorgverzekering en energieleverancier. Als je overstapt en dit ieder jaar doet, kan je ieder jaar opnieuw heel veel geld besparen.
Stuur een mail naar onze klantenservice of bel met onze adviseur en wij maken een berekening voor u!